LUGUPEETUD PATSIENT,

 

Käesolevaga informeerime Teid, et OÜ Endokrinoloogiakeskusel on sõlmitud Eesti Haigekassaga ravi rahastamise leping nr 6118914 tervishoiuteenuse osutamiseks kõigile kindlustatutele perioodiks 01.04.2014 kuni 30.06.2018.

 

Lisaks informeerime Teid, et Teil on õigus pöörduda Eesti Haigekassasse (Lembitu 10, Tallinn 10114, telefon 620 8430, faks  620 8449, e-mail: info@haigekassa.ee), Eesti Haigekassa Tartu osakonda (Põllu 1a, Tartu 50303, telefon 7447430, faks 7447431, e-mail tartu@haigekassa.ee) ja Terviseametisse (Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn,   Tel 6943500,   e-mail: kesk@terviseamet.ee) ettepaneku või kaebuse esitamiseks OÜ Endokrinoloogiakeskuse või viimase töötajate tegevuse kohta.

 

 

VISIIDITASU

 

1. Arsti saatekirjaga Eesti Haigekassas kindlustatud isikud

       

5 EUR (sisaldab kõiki Eesti Haigekassa poolt defineeritud ravijuhu visiite)

               

2. Väljaspool plaanilist ravijärjekorda vastuvõtule soovivad isikud, arsti saatekirjata isikud, Eesti Haigekassas kindlustamata isikud

 

        Esmane visiit                             40 EUR

        Korduv visiit                              15 EUR

 

                Lisandub tasu uuringute eest vastavuses hetkel kehtiva Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluga.

 

3. OÜ Endokrinoloogiakeskus endokrinoloogide juures kliinilistes ravimuuringutes osalevatelt ja varem osalenud isikutelt visiiditasu ei võeta lisaks ravikindlustuse seaduses (RKS) § 70-s toodud juhtudele

 

4. Alates 01.09.2008 jõustunud ravikindlustuse seaduse muudatuse kohaselt võib tervishoiuteenuse osutaja  patsiendilt nõuda topeltsuuruses visiiditasu juhul, kui patsient ei ilmu kokkulepitud ajal arstivisiidile kohale või tühistab visiidi vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega

 


Plaanilise ravijärjekorra pidamise reeglid

 

1.  OÜ Endokrinoloogiakeskus kasutab Tartu Linna Polikliiniku registratuuri teenuseid.

2.  Ravijärjekorda peetakse elektrooniliselt.

3. Registreeritakse esimesel pöördumisel kõik saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest kuni 4 kuud ette.

4. Registreerimisel kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood;

2) planeeritav vastuvõtu kuupäev ja kellaaeg;

3) patsiendi kontaktandmed;

4) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

(5) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;

(6) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;

5. Ravijärjekorda kandmise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus;

2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;

3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus;

4) kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus;

5) kood 66 – muu põhjus

(6) kood 61 – lubatud plaanilise ravijärjekorra pikkuse kestel teenus)

6. Ravijärjekorda saab registreerida kas telefoniga  744 1372, 742 3507, 730 1909 või Tartu Linna Polikliiniku registratuuris Gildi 8.

7. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine toimub kõigil tööpäevadel ajavahemikus kl. 7.30 – 18.

8. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda OÜ Endokrinoloogiakeskus tegevuskohas teatatakse talle  kirjalikult tervishoiuteenuse osutamise aeg ja koht.

9. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni teel, teatatakse talle suuliselt tervishoiuteenuse osutamise aeg ja koht.

10. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teatab OÜ Endokrinoloogiakeskus patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitab varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.

 

 

KAEBUSTE LAHENDAMISE SÜSTEEM

 

EESMÄRK

Kaebuste lahendamise süsteemi (KLS) eesmärgiks on informatsiooni kogumine OÜ Endokrinoloogiakeskus, edaspidi firma, teenuste kvaliteedi kohta ning patsientide ja nende omaste rahulolu tagamine. KLS põhineb kaebuste kogumisel, käsitlemisel, lahendamisel ja tagasisidel kaebuse esitajale ning parandusmeetmete rakendamisel.

 

VASTUTUS

 

1. KLS rakendamise eest vastutab OÜ Endokrinoloogiakeskus juhataja.

2. Kriitiliste märkuste vastuvõtmine, nõuetekohane registreerimine ja edastamine on kohustuslik kõikidele firma töötajatele.

3. Kaebuste registreerimise ja käsitlemise ning tagasiside andmise eest kaebuse esitajale ja kaebuse osalisele vastutab OÜ Endokrinoloogiakeskus juhataja.

 

TEGEVUSKIRJELDUS

 

1. Mõisted

 

1.1. Kaebus on igasugune rahulolematuse väljendus, mis on suunatud pakutavate teenuste või nende osutajate suhtes.

1.2. Kriitiline märkus on suuline rahulolematuse väljendus, mis leidis kohese lahenduse ja mille puhul ei soovita esitada kirjalikku kaebust.

 

2. Kaebuste esitamine ja laekumine

 

2.1. Kaebuste esitamise õigus on patsientidel ja nende esindajatel.

2.2. Kaebuse blanketi täidab kaebuse esitaja või tema esindaja.

2.3. Kui kaebus esitatakse telefoni teel, siis täidab sekretär kaebuse blanketi ja edastab selle firmajuhile.

2.4. Kriitilise märkuse korral täidab blanketi firma töötaja, kellele märkus laekus ja edastab selle käesolevas korras firmajuhile.

2.5. Kaebus esitatakse vormikohasel blanketil ning antakse sekretär-registraatori kätte, kes tagab blankettide kättesaadavuse ja nende kogumise.

2.6. Täidetud blanketid edastab sekretär-registraator firmajuhile iga nädala reedel.

 

 

3. Kaebuste läbivaatamine

 

3.1. Kõik laekunud kaebused ja kriitiliste märkuste registreerimislehed

registreeritakse firmajuhi poolt kaebuste registris.

3.2. Kõigile vormikohastele kaebustele vastatakse 10 päeva jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast.

3.3. Firmajuht koostab iseseisvalt kirjalikud vastused juhtudel, kui kaebus ei vaja eraldi uurimist või asjaolude põhjalikumat selgitamist. Muudel juhtudel algatatakse kaebuse lahendamine.

3.4. Vastukirjad kaebustele allkirjastab firmajuht.

 

4. Kaebuste lahendamine

 

4.1. Lahendamisele kuuluvad kaebused järgmistel juhtudel:

4.1.1. Vastuse andmiseks on vajalik asjaolude täpsustamine või see eeldab põhjalikumat uurimist;

4.1.2. Kaebuse esitaja on esitanud soovi saada selgitust kirjalikult;

4.1.3. Vastamine eeldab asjatundjate kaasamist;

4.2. Komisjon, töögrupp või vastutav töötaja, kellele delegeeriti lahendamiseks kaebus, koostab vastuse projekti ja edastab selle 7 päeva jooksul (alates kaebuse esitamisest) firmajuhile.

4.3. Kui lahendamiseks kaasatud asjatundjate hinnangul võib kaebuse lahendamine aega võtta rohkem kui 7 päeva, siis lepitakse kokku lahendamise realistlik tähtaeg.

4.4. Kokkuvõtted kriitilistest märkustest ja neis sisalduvatest ettepanekutest ning

kaebustest edastatakse kogu firma personalile.

 

5. Tagasiside kaebuse esitajale

 

5.1. Firmajuht vormistab kaebusele kirjaliku vastuse hiljemalt kümne päeva möödumisel kaebuse esitamisest ja esitab need allkirjastamiseks firma juhatusele.

5.2. Kui lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat kirjalikult uuest tähtajast.

5.3. Firmajuht korraldab vastuse saatmise kaebuse esitajale tema poolt antud aadressil.

 

6. Kaebuste register ja aruandlus

 

Firmajuht:

6.1. Registreerib vormikohaselt kõik laekunud kaebused.

6.2. Annab juhatusele üks kord kvartalis ülevaate KLS-i toimimisest.

6.3. Koostab kord aastas raporti kaebuste kohta.